Địa chỉ: Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 0296-3852012

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017